استقرار آمبولانس در کلیه مسابقات ورزشی و در کلیه سطوح

استقرار آمبولانس های مجهز و تیم پزشکی و درمانی در تمامی اماکن ورزشی، سازمانی و خصوصی.

فهرست