خدمات پارس امداد
انواع خدمات پزشکی که توسط آمبولانس‌های هوایی پارس امداد ارائه می گردد.
مرکز آمبولانس خصوصی پارس امداد با قرار گیری در کلیه مناطق تهران آماده ارائه خدمت.
انتقال کلیه بیماران توسط آمبولانس های مجهز و ضد عفونی شده به تمامی مراکز درمانی کشور.
اعزام آمبولانس های مجهز و تیم درمانی و پرستاری به تمامی اماکن سازمانی و خصوصی.
فهرست