خدمات پارس امداد
انواع خدمات پزشکی که توسط آمبولانس‌های هوایی پارس امداد ارائه می گردد.
انتقال کلیه بیماران توسط آمبولانس های مجهز و ضد عفونی شده به تمامی مراکز درمانی کشور.
اعزام آمبولانس های مجهز و تیم درمانی و پرستاری به تمامی اماکن سازمانی و خصوصی.
فهرست