ترانزیت بیماران

ترانزیت بیماران با آمبولانس های خصوصی و مجهز پارس امداد به تمامی مراکز درمانی کشور که توسط تیم پزشکی و پرستاری صورت می گیرد.

فهرست